Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Zahara Gold Kft. valamennyi, az www.officecoffee.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruházban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 1. A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője

A szerződés a Zahara Gold Kft.-vel (a továbbiakban Eladó) jön létre.

Cég Neve:                               Zahara Gold Kft.

Székhely:                                2111 Szada, Jókai utca 66.
Nyilvántartó cégbíróság:    Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                  13-09-193007

Adószám:                               26312284-2-13
Számlaszám:                         11742049-21456080

Ügyvezető igazgatók:          Berencsi Sándor, Berencsiné Berényi Tímea

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 520 0981 (hívható munkanapokon 8:00-17:00)
Webáruház ügyfélszolgálat email címe: info@officecoffee.hu

 1. Tárhelyszolgáltató adatai

Cég neve:                                 BITADMIN KFT.

Székhelye:                               2120 Dunakeszi, Rév utca 36.

Adószáma:                               23579194-2-13

Cégjegyzék száma:               13-09-151342

Email címe:                               info@pcvilag.hu

A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak, a megrendelések adatainak a tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

 1. A webáruház használata, az ajánlattétel meneteA megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval (27% ÁFA) megnövelt teljes (bruttó) összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba rakom” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. A Weboldal oldalsávjában tájékozódhat a vásárló, hogy mely termékeket helyezte a kosárba.  Ha a Vásárló már minden terméket a kosarába helyezett, amit szeretett volna, akkor az oldalsávban vagy a képernyő jobb felső sarkában található Kosár feliratra kattintva megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. Ezen a felületen választhatja ki a Vásárló a neki megfelelő szállítási és fizetési módokat is.A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintva adhatja le végeleges rendelését Eladó részére. A rendelés elküldésének a feltétele jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása.
  Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Eladó a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 4. pont).
 2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt az ajánlat Eladóhoz történő megérkezését követő legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az Eladó megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz. Ajánlatának/megrendelésének Eladóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

Az Eladó a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el.  A szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló, az Eladó által a Vásárló részére megküldött külön email Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email (48 órán belüli) megérkezésével.  A szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.
Ha a Vásárló a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló email beérkezését követő 24 órán belül  jeleznie kell  a Webáruház ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján, vagy telefonon) a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló emailt az Eladó akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Hibás ár

Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a Weboldalon technikai vagy személyi hiba miatt hibás ár kerül feltüntetésre. Eladó nem köteles a piaci ártól lényegesen eltérő áron eladni a terméket Vásárló részére. Ebben az esetben Eladó írásban felkínálja Vásárló részére a termék megvásárlását a termék helyes árán. Vásárló ezt követően szabadon dönthet, hogy ezen az áron meg kívánja-e vásárolni a terméket. Amennyiben nem, a szerződés nem jön létre Eladó és Vásárló között.

 1. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A megrendelés adatait az Eladó tárolja elektronikus formában. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a Vásárló képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta az Eladó részére az email címét, az Eladó – a 4. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát emailben, melyet szintén kinyomtathat.
Az adatkezeléssel összefüggésben ld. az Adatvédelmi Szabályzatot.
A Webáruház weboldala valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html alapú weboldal megjeleníthető.
A Webáruház működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftver és/vagy szerver hibákért Eladó felelősséget nem vállal. Hiba esetén az Eladó kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni őt.

 1. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében Eladó rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 6. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.  A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a./ a terméknek,
b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított  14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni a 6.1 pontban részletezett esetek kivételével.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Eladó részére az Elállási Időszak alatt. Írásban történő elállás esetén a Vásárló felhasználhatja a megrendelés visszaigazolás csatolmányában található elállási nyilatkozat mintát vagy letöltheti a https://www.officecoffee.hu/dokumentumok/elallasi_nyilatkozatminta.pdf linken keresztül is.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének időpontját veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 2. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni Eladó részére.  A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Az Eladó kizárólag a visszaküldött termékek bruttó árát téríti meg Vásárló részére. Az Eladó a termék kiszállítási költségét nem téríti vissza a Vásárlónak. A visszaküldés költsége a Vásárlót terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Eladó a termék(ek) fizikai visszavételének időpontjában haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) Eladó általi átvételétől  (fizikai visszavétel) számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által megfizetett bruttó vételárat, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést az Eladó  a Vásárlóval szemben érvényesíti.
Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget az Eladó minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: “OfficeCoffee webáruház” .

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az Eladó ügyfélszolgálatához fordulhat a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken.

 • A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog a következő esetekben:
  – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított az Eladó elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,
  – olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például kávé és tea);
 1. Árak, fizetési módok

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben az Eladó által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, az Eladó költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

Vásárlónak lehetősége van megrendelés teljes, járulékos költségeket tartalmazó bruttó végösszegét banki átutalással, utánvéttel kifizetnie. Utánvételes fizetés választása esetén Eladó minden esetben bruttó 189 Ft utánvét díjat számít fel.  Utánvételes fizetés esetén a Csomagküldő szolgáltatótól, illetve a csomagátvételi helytől függ, hogy milyen fizetési módokat kínál fel Vásárló részére. Ezen esetekben Vásárló kötelezettsége a lehetséges fizetési módokról előzetesen tájékozódni.

Online fizetés VISA, MASTERCARD, American Express bankkártyával vagy Barion tárcával lehetséges. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el! Bővebb információ a Barionról.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes vételárat és a kapcsolódó költségek összegét Vásárlónak Eladó 2. pontban feltüntetett bankszámlájára kell utalnia.
A Vásárlónak banki előre utalás esetén meg kell adnia rendelési számát a közlemény rovatban.

 1. Szállítási módok, határidők és díjak, termék átvétele, számlázás

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. Az Eladó által vállalt szállítási határidő 30 nap. Eladó a Webáruházban ettől eltérő szállítási határidőket is megadhat egyes termékekre vonatkozóan, azonban ezek csak tájékoztató jellegűek, Eladó ezekért garanciát nem vállal. Amennyiben a megrendelt termék(ek) gyártása idő közben megszűnt, vagy Eladótól független okokból Eladó által nem beszerezhető(ek), úgy Eladó fenntartja a jogot a nem teljesítésre.

A Webáruházban leadott megrendelések személyes átvételére nincs lehetőség. Az Eladó az Magyar Posta Zrt.-vel, mint MPL csomagküldő szolgáltatóval áll szerződéses kapcsolatban. Vásárlónak lehetősége van kiszállítást kérni a megrendeléskor megadott szállítási címre. Átveheti továbbá a termékeket a szállítási címéhez tartozó Postán, MPL Csomagponton vagy MPL Csomagautomatában.  A kért szállítási módot megrendeléskor szükséges megadni, a csomag feladását követően már nem módosítható.

Az egyes szállítási módokhoz tartozó szállítási díjak a következők:

 1. házhoz szállítás díja: bruttó 1.290,- Ft
 2. Postán maradó csomag: bruttó 990 Ft
 3. Posta pont: bruttó 990,- Ft
 4. MPL Csomagautomata: bruttó 990,- Ft

A fenti szállítási díjak az utánvét díjat (ld. 7. pont) nem tartalmazzák. Bruttó 30.000,- Ft feletti – kedvezménykuponok értékének levonása után értendő – megrendelés esetén a házhoz szállítás díját Eladó átvállalja. Amennyiben a megrendelés összege eléri a bruttó 30.000,- Ft-ot, és ingyenes kiszállításra jogosult a Vásárló, úgy csak a banki előre utalásos vagy a Barion bankkártyás fizetési mód választható.

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a Vásárlót terhelik. Újraküldéskor a termék és a szállítás költségét minden esetben előre utalással szükséges rendezni.

A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a csomagküldő szolgáltatótól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.

A Vásárló kötelezettsége a Termékek megrendeléssel egyező darabszámát és sérülésmentességét a Csomagküldő szolgáltatótól való átvételt megelőzően ellenőrizni. Amennyiben a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, vagy mennyisége különbséget észlel az átvétel során, ezekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó – a jegyzőkönyv bemutatását követően – díjmentesen biztosítja. A szállítás során – jegyzőkönyvvel igazolt – sérült termék(ek) árának visszafizetése a termék(ek) Eladóhoz történő visszaérkezését követő 8 munkanapon belül, a Vevő által megadott bankszámlaszámra átutalással történik. A termék(ek) Eladóhoz történő visszajuttatási költsége Vásárlót terheli.

Az átvételkor jegyzőkönyvbe fel nem vett sérülésekért vagy termékek hiányáért Eladó nem vállal semmilyen felelősséget.

Amennyiben megrendeléskor Vásárló nem jelzi papír alapú számla kiállításának az igényét, úgy a fizetés értéknapján Eladó hiteles elektronikus számlát állít ki Vásárló részére, melyet a Vásárló megrendeléskor megadott email címére küld ki Eladó.  A számlák végösszege minden esetben 27% ÁFA-t tartalmaz. Amennyiben papír alapú számla igényét Vásárló megrendeléskor jelezte, úgy a számlát Eladó a csomagba helyezi.

 1. Szavatosság
  • Kellékszavatosság

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló, mint jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.
Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 • Termékszavatosság

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”) tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.
A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

– ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 1. Szavatosság, jótállás érvényesítéseA termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Vásárló személyesen a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, az Eladó 2. pontban rögzített elérhetőségei egyikén jelezheti írásban.A jótállási feltételekről a Vásárló bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nem rendelkezik a Vásárló ezekkel a dokumentumokkal vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor a 2. pontban részletezett elérhetőségeken fordulhat bővebb információért az Eladóhoz.
 2. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék a Zahara Gold Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére harmadik felet nem lehet kötelezni.

 

 1. Esedékesség, késedelmes fizetés

Késedelmes, fizetési határidőn túli  fizetés esetén Eladó a mindenkori alapkamat szerinti késedelmi kamatot számíthat fel.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
  • Panaszkezelés

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 2. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszos Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.

A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

 • Egyéb Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A leírtakon felül az Eladó tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.
Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr 

 

 1. ÁSZF módosítása

A Zahara Gold Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.
Eladó kötelezettséget vállal, hogy a hatályos ÁSZF-et közzéteszi a Webáruház oldalán a hatálybalépés napján.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.01.08.

 1. Letölthető dokumentumok
  Általános Szerződési Feltételek:
  https://www.officecoffee.hu/dokumentumok/aszf_oc_zaharagoldkft.pdf

Elállási nyilatkozat minta: https://www.officecoffee.hu/dokumentumok/elallasi_nyilatkozatminta.pdf

Adatvédelmi Szabályzat :

https://www.officecoffee.hu/dokumentumok/adatkezelesiszabalyzat_oc_zaharagoldkft.pdf